Ispiši ovu stranicu
17 Veljača 2021

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Nacionalni park Paklenica

Upravno vijeće Javne ustanove Nacionalni park Paklenica, na temelju članka 134. stavka 1. točke 6. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), te članka 14. stavka 1. točke 6., članka 26. i članka 27. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Paklenica«, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Nacionalni park Paklenica.

Ravnatelja/icu javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom imenuje ministar nadležan za poslove zaštite prirode na temelju javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće.

Kandidat za ravnatelja/icu javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom mora ispunjavati sljedeće uvjete:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih i društvenih područja.
– najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime, prezime, adresa stanovanja, broj telefona i adresa elektroničke pošte), podnositelj prijave dužan je priložiti:
– životopis
– preslik diplome
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice)
– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis, odnosno potvrda s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), presliku ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove
– uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama)
– koncepciju rada i razvoja Javne ustanove Nacionalni park Paklenica.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17 i 98/19), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog poziva i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapošljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapoŠljavanju.pdf.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu odabira kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima koja se dostavlja svim kandidatima, uključujući ime i prezime kandidata te struku. Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno sa Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18).

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice provodi Povjerenstvo koje imenuje ministar gospodarstva i održivog razvoja. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje listu kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te provodi razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina i ocjene koncepcije rada i razvoja Javne ustanove Nacionalni park Paklenica. Na temelju rezultata provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo će predložiti kandidata/tkinju za imenovanje ministru gospodarstva i održivog razvoja.

Javni natječaj objavit će se u Narodnim novinama, u dnevnom tisku „Slobodna Dalmacija“, na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (https://mzoe.gov.hr), na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr), te na mrežnim stranicama Javne ustanove Nacionalni park Paklenica (https://www.np-paklenica.hr).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se osobno ili poštom preporučeno u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Javna ustanova Nacionalni park Paklenica, Dr. Franje Tuđmana 14a, 23244 Starigrad-Paklenica, s naznakom: »Ne otvaraj – natječaj za izbor ravnatelja/ice«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o imenovanju ravnatelja/ice kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Javna ustanova Nacionalni park Paklenica

Narodne novine

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA