Ispiši ovu stranicu
02 Studeni 2021

U sklopu izrade Plana upravljanja NP Paklenica, održane radionice s dionicima

U sklopu projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ Javna ustanova Nacionalni Park Paklenica započela je u lipnju 2020. godine proces izrade Plana upravljanja Nacionalnim parkom Paklenica za plansko razdoblje od sljedećih 10 godina koji se nastavio tijekom 2021. godine.

Kroz interne radionice na kojima su sudjelovali članovi radne skupine za izradu Plana upravljanja Nacionalnim parkom Paklenica razrađene su aktivnosti prema pojedinim temama: A Očuvanje prirodnih vrijednosti, B Kulturna baština, C Edukacija, interpretacija i posjećivanje te D Razvoj kapaciteta za upravljanje. Osim toga, izrađena je i upravljačka zonacija Parka.

Nacrt i aktivnosti Plana upravljanja predstavljeni su dionicima tijekom dvije dioničke radionice, 28. i 29. listopada 2021. Zainteresirani dionici imali su priliku raspravljati o predloženim aktivnostima te predlagati izmjene ili dopune nacrta i aktivnosti Plana upravljana.

Plan upravljanja zaštićenim područjem i/ili područjem ekološke mreže je strateški i operativni dokument javne ustanove kojim se utvrđuje stanje zaštićenog područja i/ili područja ekološke mreže te određuju ciljevi upravljanja, aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelji provedbe plana. Plan upravljanja tijekom vremena provedbe omogućava učinkovito i prilagodljivo upravljanje zaštićenim područjem i/ili područjem ekološke mreže. Donosi se za razdoblje od deset godina.

Plan upravljanja izrađuje se kroz strukturirani proces planiranja, prema principima participatornog planiranja i prilagodljivog upravljanja. Od lipnja 2020. tijekom 2021. do danas odrađen je već cijeli niz aktivnosti za izradu Plana upravljanja. Razvijena je vizija upravljanja, ciljevi i aktivnosti za ostvarenje ciljeva upravljanja. Radna grupa za izradu Plana upravljanja sastoji se od stručnjaka za planiranje upravljanja i facilitaciju iz Zadruge Granum Salis koja je ugovorena za izradu nacrta Plana upravljanja, predstavnika „Javne ustanove Nacionalni park Paklenica“ i predstavnika Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja iz Uprave za zaštitu prirode i Zavoda za zaštitu okoliša i prirode.

 

Korisnik projekta: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode.

Partner na projektu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode.

Suradnici na projektu: Javna ustanova „Nacionalni park Paklenica“ i ostale javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže.

Cilj projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“: razvoj sveobuhvatnog okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 kroz izradu planova upravljanja tim područjima, praćenjem učinkovitosti uspostavljenih mjera očuvanja u vodnim ekosustavima, izradom plana financiranja provedbe mjera te jačanjem kapaciteta dionika u provedbi upravljanja kroz njihovu edukaciju i opremanje. U sklopu ovog projekta predviđa se izrada nacrta planova upravljanja za najmanje 40% područja ekološke mreže, što je oko 100 planova upravljanja za najmanje  200 područja. Osim izrade nacrta planova upravljanja kroz participativni proces planiranja za Javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima, uključuje sljedeći niz aktivnosti: izradu nacrta programa zaštite šuma, definiranje SMART ciljeva očuvanja i osnovnih mjera očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova, praćenje učinkovitosti mjera očuvanja slatkovodnih ekosustava, izradu Prioritetnih akcijskih okvira (PAO), jačanje kapaciteta dionika za upravljanje ekološkom mrežom te komunikaciju ekološke mreže Natura 2000.

Razdoblje provedbe projekta: lipanj 2017. - prosinac 2022. godine.

Ukupna vrijednost projekta je 186.497.150,36 HRK od čega je EU sufinanciranjem osigurano 158.503.452,80 kn bespovratnih sredstava.

Projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ financiran je iz Europskog kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija. Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Javne ustanove Nacionalni park Paklenica.

REM Natura2000 EV LOGOTIPOVI

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA